Saffron có giúp bạn ngủ không?

“Saffron là thuốc ngủ!” cô ấy nói. “Nếu bạn đặt nghệ tây lên lưỡi, nó sẽ ngủ thiếp đi. … Và thật thú vị, một nghiên cứu năm 2009 tại Đại học Mashhad ở Iran đã tiết lộ một chiết xuất nghệ tây có chất lượng soporific, trên chuột ít nhất.” “Morgan thừa nhận.