Saffron có gây sảy thai không?

Tiếp xúc với nghệ tây có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Do đó, đề nghị rằng phụ nữ mang thai tránh tiếp xúc với một lượng lớn nghệ tây đặc biệt là đối với nông dân nữ làm việc trong các lĩnh vực nghệ tây.