Nước nào có nhụy hoa nghệ tây tốt nhất?

Iran
Iran, nhà sản xuất nghệ tây lớn nhất thế giới, xuất khẩu gia vị đến 46 quốc gia trên toàn thế giới. Do khí hậu đa dạng và đất đai màu mỡ của Iran, các sản phẩm nông nghiệp của đất nước được đánh giá là tốt nhất trên thế giới, với nghệ tây đứng thứ hai.