Cho bao nhiêu nghệ tây trong một cốc sữa là đủ?

Thêm hai đến bốn sợi Saffron vào một cốc sữa.